Committee

Congress Chairman

Prof. Reuben Jih-Ru Hwu
National Tsing Hua University, Taiwan

Secretary General

Prof. Ling-Kang Liu
Academia Sinica, Taiwan